Mar 1, 2012

Our package from Michigan / Hem rebut un paquet de Michigan

We have received the first of our cultural exchange packages.It has come all the way from Michigan and I can't say who was more excited about it, Aitana or me.
Before opening it,I have explained Aitana what it was and I've told her that it contained something special. "What can it be?", she has said, "maybe it's a small guitar". (Don't ask me why she's made this guess...).Hem rebut el primer dels nostres paquets de l’intercanvi cultural. Ha vingut ni més ni menys que des de Michigan i no puc dir qui estava més entusiasmada amb ell, Aitana o jo.
Abans d'obrir-lo, he explicat Aitana el que era i li he dit que contenia alguna cosa especial. "Què pot ser?", ha dit, "potser és una guitarreta". (No em pregunteu per què ha fet aquesta suposició ...)

Inside, there were many things whose objective was to open a small window to the life of this American family and the culture of this state, as well as, in a broader sense, that of the United States. Here's a more detailed look at its content:

A l'interior, hi havia moltes coses que pretenen obrir una petita finestra a la vida d'aquesta família americana i la cultura d'aquest estat, així com, en un sentit més ampli, la dels Estats Units. Ací teniu una mostra més detallada del seu contingut:
 A book with information and interesting facts about each one of the states in the US. A postcard and some guides about some of the most outstanding sites in Detroit (a city near where the family who has sent the package lives)                                               Un llibre amb informació i dades interessants sobre cada un dels estats als EUA. Una postal i unes guies sobre alguns dels llocs més destacats a Detroit (una ciutat prop d'on viu la família que ha enviat el paquet)


Some crayons, factsheets about Michigan and the US, flags and coins. So many useful information!!

Pintures de cera, fitxes sobre Michigan i els EUA, banderetes i monedes. Molta informació i molt útil!!

Made in USA candies and, Aitana's favourite, a PEZ toy with sweets. Well, I must confess that this has also been one of my favourites. I have always loved Superman (Christopher Reeve's character). I've seen all his movies (even Superman IV) countless times!!

Caramelets fets als EEUU i, el preferit d'Aitana, un ninotet de PEZ amb més caramels. Bé, he de confessar que aquest dispensador de caramels també ha sigut un dels meus preferits. Des de que era xicoteta m'agrada Superman (el protagonitzat per Christopher Reeve). He vist les seus pelis (inclús Superman IV) incomptables vegades.

Some of these objects will become part of our future continent boxes, with which I intend to make learning history or geography more entertaining and significant for Aitana.

Part d'aquestos objectes passaran a formar part de les nostres futures "continent boxes", amb les quals pretenc que aprendre història o geografia siga més entretingut i significatiu per a Aitana.

Thanks for your comments
Gràcies pels vostres comentaris

No comments:

Post a Comment