Mar 21, 2012

Our package from Pennsylvania / El nostre paquet de Pennsilvània


Last week, we received our package from Pennsylvania. It was filled with information and facts about this state as well as a taste of one of its most popular products, chocolate.

La setmana passada vam rebre el nostre paquet de Pennsilvània. Estava ple d'informació i dades sobre aquest estat ademés de una degustació d'un dels seus productes més característics, el chocolate.

Here is a detail account of its content:
- a guide about Pennsylvania and all its regions.
- a map of Amish Farmlands.
- a road map of Pennsylvania.

Açò és el que hi havia a l'interior del paquet:
- una guia sobre Pennsilvània i les seues regions.
- un mapa de les terres de cultiu Amish.
- un mapa de carreteres de Pennsylvania. A craft to make a grounhog (they celebrate Grounhog Day).
Some colouring worksheets and information about the state and its famous marshmallows which we quickly wanted to taste!!

Una manualitat per a fer una marmota (alli es celebra el Dia de la Marmota).
Fitxes per a pintar i informació sobre aquest estat i els seus famosos marshmallows, els quals vam voler tastar d'immediat!!

Thanks to the Burke family for this package which will sure inspire many researches on interesting topics such as the Amish and their way of life, or the celebration of Groundhog Day.

Gràcies a la família Burke per aquest paquet que de segur inspirarà moltes investigacions sobre temes interessants com ara els Amish i el seu mode de vida, o la celebració del Dia de la Marmota.Thanks for your comments
Gràcies pels vostres comentaris

Mar 20, 2012

A giveaway from a blog worth stopping-by

Here you are a link to a blog I recently discovered and soon followed via e-mail in order not to miss any of this mom's interesting posts http://whatdidwedoallday.blogspot.com.es/2012/03/givaway-22-zoology-books-from.html This giveaway is perfect for those followers who are not from the US, since it is open to anyone, anywhere.What I like most about this blog is that it has many tips to make your own Montessori materials. I also recommend you to have a look at Montessori Print Shop http://www.montessoriprintshop.com/ in order to find good quality printables at a low price.
Good Luck!!
Thanks for your comments
Gràcies pels vostres comentaris

Mar 13, 2012

Our package from Canada / El nostre paquet de Canadà

Last week, we received our second package right from Victoria, in the province of British Columbia (Canada). I want to thank Lynne and the Dean family for such a thoughtful and playful package. We just love it!

La setmana passada, vam rebre el nostre segon paquet directament des de Victoria, a la provincia de British Columbia (Canadà). Gràcies a Lynne i la família Dean per un paquet tan ben pensat i amb tantes possibilitats de joc. Ens encanta!


Here is what it contained. Lots of information and activities related to sea and river wildlife. I cannot say which one we liked most. The felt whales are definitely a work of art. I really like the tiny shells and the fish puppets.
Ací està el seu contingut.  Gran quantitat d'informació i activitats relacionades amb la mar, els rius i la seua vida salvatge. No puc dir què ens va agradar més. Les balenes de feltre són sens dubte una obra d'art. M'agraden molt les petxines xicotetes i les titelles de peixos.

An original way to comprise information about a city and its place in the world, some coins, stickers, a postcard, a magnet, a flag and some dried flowers and leaves collected from the Dean's yard.

Una forma original d'incloure informació sobre una ciutat i el seu lloc en el món, algunes monedes, adhesius, una postal, un imant, una bandera i algunes flors i fulles seques recollides al pati de la família Dean.


 Dot to dot sheets, factsheets to colour, a beaver craft and an oatmeal bread recipe.

Fitxes per a unir els punts, fitxes per a pintar, una manualitat per a fer un castor i una recepta per a fer pa de civada.
We soon got down to work and learned about an orca's lenght. By the way, Aitana has had an imaginary friend called Tapti from Canada for a long time. Yesterday, we discovered that it was a girl. Everyday we discover new things about Tapti (a.k.a. Napti and Tapsi), her whereabouts (she has the gift of ubiquity), and her daily life.

De seguida ens vam posar a treballar i vam aprendre sobre la longitud d'una orca. Per cert, Aitana té un amic imaginari anomenat Tapti de Canadà des de fa un temps. Ahir vam descobrir que era una xiqueta. Cada dia descobrim coses noves sobre Tapti (també coneguda com Napti i Tapsi), per on para (té el do de la ubiqüitat), i la seva vida quotidiana.


Thanks for your comments
Gràcies pels vostres comentaris

Mar 11, 2012

Keeping it real

I've written this message to all my classmates in the Karen Tyler's Montessori online course I'm taking. I thought it would be ok to post it here too:

I'd like to share this post and some thoughts with you http://thefreechild.blogspot.com/2012/03/real-magic-in-montessori.html
Sometimes, when I look at other mom's blogs and read about the wonderful things their children do, I feel overwhelmed because my daughter is not able to stay so focused in an activity, or doesn't want to do it, etc.
As the post says about how we may think there is magic behind a child, e.g., cleaning a table: "it is through no miracle, but through careful observation and preparation of the child before he is presented the activity.  And that is the information that most blog post lack,"

And she goes on saying:
"Looking at blogs, I was very impressed but most of all discouraged to see what these children could do.  I think this was mainly because I didn't know what was done before to prepare them to a certain task, since this information was never disclosed, or even mentioned."
"It is by reading M. Montessori herself that I finally understood that just following a certain blog or just trying out activities that seems ingenious was not going to guarantee any success "

And, finally, my favourite extract from the post:
"The goal of the work we are proposing to children, is not the successful completion of the task.  It is not to have them know and be able to perform all sorts of things.  That is just an added bonus, this is the mean by which the true goal is reached."
I don't know if you ever feel as I do. If so, I hope this post helps you too. We are on the right way, by taking this course. I am very lucky to be taking it. And, as far as I'm concerned, I'm going to start focusing on the bibliography about Montessori that I have, and all the information that this course (and the wonderful feedback of its members) are providing.He escrit aquest missatge als meus companys de classe del curs Montessori en línia que estic fent amb Karen Tyler. Vaig pensar que estaria bé publicar-ho ací també:

M'agradaria compartir aquest missatge i aquestos pensaments amb vosaltres:
http://thefreechild.blogspot.com/2012/03/real-magic-in-montessori.html De vegades, quan veig els blocs d’altres mares i les coses meravelloses que fan els seus fills, em sent un poc aclaparada perquè la meva filla no és capaç d’estar tan concentrada en una activitat, o no vol fer-ho, etc.
Com diu el missatge, quan podem pensar que hi ha màgia darrere d'un xiquet que, per exemple, està netejant una taula:. "No és a través de cap miracle, sinó a través de l'observació acurada i la preparació del xiquet abans de presentar-li l'activitat. I aquesta és la informació que a la major part dels blocs els falta "

I segueix dient:
"Pel que fa als blocs, em vaig quedar molt impressionada, però sobretot descoratjada en veure el que aquests xiquets podien fer. Crec que això es va deure principalment al fet que no sabia el que estava fet abans de preparar-los per una determinada tasca, ja que aquesta informació mai va ser revelada, ni tan sols s'esmenta (als blocs). "
"És mitjançant la lectura de M. Montessori (dels llibres escrits per ella) que per fi s’entén que només llegint un blog determinat o simplement realitzant activitats que pareixen ingènues no es va a garantir cap éxit"

I, finalment, el meu extracte favorit del missatge:

"L'objectiu del treball que estem proposant als xiquets, no és la realització exitosa de la tasca. No es tracta de que aprenguen i siguen capaços de realitzar tot tipus de coses. Això és només un avantatge addicional, allò important és el mitjà (el com es fa, el procés i no el producte) i així és com el veritable objectiu s'aconsegueix. "

No sé si alguna vegada us heu sentit com jo. Si és així, espere que aquest post us ajude també. Estem en el camí correcte, fent aquest curs. Em sent molt afortunada d'estar fent-ho. I, pel que fa a mi, vaig a començar a centrar-me en la bibliografia sobre Montessori que tinc, i tota la informació que aquest curs (i les meravelloses respostes dels seus membres) estan proporcionant.

Thanks for your comments
Gràcies pels vostres comentaris

Mar 7, 2012

Incidentally Montessoring / Montessorejant de pas.

Aitana: "Mamà, vine, mira!"
Aitana: "Mum, come here, look!"


Jo: "Has posat totes les pinces a la voreta de la caixa"
Me: "You have placed all the pegs along the border of the box" 
Aitana: "Sí. Anem a veure si brillen"
Aitana: "Yes. Let's see if they glow"

Si volem preservar l'interés natural dels nostres fills/filles per explorar el món que els envolta, hem de fer-los saber que les seues preguntes i inquietuds són significatives i ténen un valor. Aquesta és la manera de promoure aprenents de per vida.
If we want to preserve our children's natural interest towards exploring the world around them, we must let them know that their questions and enquiries are meaningful and have a value. This is the way to encourage lifelong learners.


Thanks for your comments
Gràcies pels vostres comentaris

Mar 3, 2012

Let's dream / Somiem

Podeu veure el vídeo amb subtítols en castellà ací.


Thanks for your comments
Gràcies pels vostres comentaris

Mar 1, 2012

Our package from Michigan / Hem rebut un paquet de Michigan

We have received the first of our cultural exchange packages.It has come all the way from Michigan and I can't say who was more excited about it, Aitana or me.
Before opening it,I have explained Aitana what it was and I've told her that it contained something special. "What can it be?", she has said, "maybe it's a small guitar". (Don't ask me why she's made this guess...).Hem rebut el primer dels nostres paquets de l’intercanvi cultural. Ha vingut ni més ni menys que des de Michigan i no puc dir qui estava més entusiasmada amb ell, Aitana o jo.
Abans d'obrir-lo, he explicat Aitana el que era i li he dit que contenia alguna cosa especial. "Què pot ser?", ha dit, "potser és una guitarreta". (No em pregunteu per què ha fet aquesta suposició ...)

Inside, there were many things whose objective was to open a small window to the life of this American family and the culture of this state, as well as, in a broader sense, that of the United States. Here's a more detailed look at its content:

A l'interior, hi havia moltes coses que pretenen obrir una petita finestra a la vida d'aquesta família americana i la cultura d'aquest estat, així com, en un sentit més ampli, la dels Estats Units. Ací teniu una mostra més detallada del seu contingut:
 A book with information and interesting facts about each one of the states in the US. A postcard and some guides about some of the most outstanding sites in Detroit (a city near where the family who has sent the package lives)                                               Un llibre amb informació i dades interessants sobre cada un dels estats als EUA. Una postal i unes guies sobre alguns dels llocs més destacats a Detroit (una ciutat prop d'on viu la família que ha enviat el paquet)


Some crayons, factsheets about Michigan and the US, flags and coins. So many useful information!!

Pintures de cera, fitxes sobre Michigan i els EUA, banderetes i monedes. Molta informació i molt útil!!

Made in USA candies and, Aitana's favourite, a PEZ toy with sweets. Well, I must confess that this has also been one of my favourites. I have always loved Superman (Christopher Reeve's character). I've seen all his movies (even Superman IV) countless times!!

Caramelets fets als EEUU i, el preferit d'Aitana, un ninotet de PEZ amb més caramels. Bé, he de confessar que aquest dispensador de caramels també ha sigut un dels meus preferits. Des de que era xicoteta m'agrada Superman (el protagonitzat per Christopher Reeve). He vist les seus pelis (inclús Superman IV) incomptables vegades.

Some of these objects will become part of our future continent boxes, with which I intend to make learning history or geography more entertaining and significant for Aitana.

Part d'aquestos objectes passaran a formar part de les nostres futures "continent boxes", amb les quals pretenc que aprendre història o geografia siga més entretingut i significatiu per a Aitana.

Thanks for your comments
Gràcies pels vostres comentaris