Jun 27, 2012

Coping with messy play / Com duc allò del desordre

It all started when we decided to do some finger paint with our light table. Aitana insisted in squeezing the paint herself and I was a bit reluctant. In the end, I tought that the only way for her to learn how to do things by herself is letting her do them and stepping aside (but keeping a close eye). So, after some instructions asking her to be careful with the floor and walls, she was free to experiment. I must confess that I had to hold my breath at the sight of this. 
Tot va començar quan ens vam decidir a pintar amb pintura de dits a la taula de llum. Aitana va insistir en esprémer ella a soles la pintura i jo estava un poc reticent. Al final, vaig pensar que l'única manera perquè aprenga com fer les coses per si mateixa és deixar que les faça i fer-me a un costat (però vigilant). Així, després de demanar-li que vaja amb compte amb el pis i les parets, li vaig deixar lliure per a experimentar. He de confessar que vaig haver de contenir la respiració en veure açò.


After a first shower, I proposed her to paint within the boundaries of a big box. But she didn't take much notice of the sheet of paper I placed inside it. She just used the whole box surface to experiment with colours (as well as her own body). 

I try to cope with mess, stains, and such, because I know this is something intrinsic to the nature of children. But I can't help feeling a knot in my stomach. I guess it's a question of getting used to it...    


 Després d'una primera dutxa, li vaig proposar pintar dins dels límits d'una gran caixa. Però Aitana no va fer massa cas del full de paper que vaig posar al seu interior. Va acabar utilitzant la superfície de la caixa sencera per experimentar amb els colors (també va utilitzar el seu propi cos).

Faig un esforç per dur de la millor manera el desordre, les taques, i similars, perquè sé que això és una cosa intrínseca a la naturalesa dels xiquets i xiquetes. Però no puc evitar sentir un nus a l'estómac. Supose que és una qüestió de temps per acostumar-me...

Thanks for your comments
Gràcies pels vostres comentaris

Jun 25, 2012

European Cultural Swap / Intercanvi cultural europeu

I know that I recently took part in a cultural swap but, since I enjoyed the experience so much, I decided to give it a second try. This time, it was only three families participating: a family from Slovenia, another one from England and us.
I decided to make something different from the previous package. This time, I made a package with which the families could learn about our culture through the five senses. And this is what I came up with:

Sé que no fa molt vaig participar en un intercanvi cultural, però, com que em va agradar tant l'experiència, vaig decidir provar per segona vegada. Només hem participat tres famílies: una família d'Eslovènia, una d'Anglaterra i nosaltres. Em vaig decidir a fer un paquet diferent de l’anterior. Aquesta vegada, vaig fer un paquet amb el qual les famílies podien aprendre sobre la nostra cultura a través dels cinc sentits. I açò és el resultat:


Some info from the natural landscapes surrounding us and sample flowers and herbs we collected from the mountain and our balcony garden (SIGHT & SMELL).                                                                     Informació sobre els paratges naturals que tenim la sort de tindre a propet i unes mostres de les herbes i flors que trobem a la muntanya i a les nostres plantetes del balcó (VISTA I OLFACTE).

A handpainted fan (or ecological air conditioning), some fruit ice creams we usually eat in summer, shells we collected from the beach (SIGHT, TASTE, TOUCH)                                                             Un ventall pintat a mà, uns polos de fruites que solem menjar a l'estiu, petxines que vam agafar a la platja (VISTA, GUST, TACTE)

A popular tale, a set of Spanish miniature cards with instructions to play a game, a CD with popular children's songs (SIGHT & HEARING)                                                         Un conte popular, una xicoteta baralla de cartes amb instruccions per a jugar al "Cinquillo", un CD amb cançons per a xiquets.(VISTA I OÏDA) 

A piece of the fabric used for the traditional fallera's costume and a fallera peg doll made by me. I also sent a recipe to cook a paella.               Un retall de tela de vestit de fallera i una nina fallera feta per mi. També vaig enviar una recepta per a cuinar una paella. 


Thanks for your comments
Gràcies pels vostres comentaris

Jun 14, 2012

Fascinated by Reggio Emilia / Fascinada per Reggio Emilia

I've recently discovered the Reggio Emilia Approach and I must say that I am fascinated by it. I'm trying to read and learn as much as I can about it, but consistency is not one of my virtues. Actually, I'm reading 5 books at the same time. Two about Montessori, another one about bilingualism, another one about Reggio Emilia (In the Spirit of the Studio) and A. S. Neill's book about Summerhill. I have them scattered in different rooms of the house and I read them whenever I have a spare minute. I know it would be more practical to read one book at a time, but they are too interesting to choose one!! In any case, I am aware that I will have to change my technique one day or another.

Well, the thing is that, since I read Bringing Reggio Emilia Home, by Louise Boyd Cadwell, I'm trying to present Aitana with as many media (or languages) as possible.Recentment he descobert l'enfocament ReggioEmilia, i he de dir que em té fascinada. Estic intentant llegir i aprendre tant com puga sobre ell, però la consistència no és una de les meues virtuts. En realitat, estic llegint 5 llibres a la vegada. Dos de Montessori, un altre sobre bilingüisme, una altre de Reggio Emilia (In the Spirit of the Studio) i el llibre sobre Summerhill de A.S. Neill. Els tinc dispersos en diferents habitacions de la casa i els llegeisc cada vegada que tinc un minut lliure. Sé que seria més pràctic llegir un llibre només, però són massa interessants com per triar un!! En qualsevol cas, sóc conscient que hauré de canviar la meua tècnica un dia o altre.

Bé, la cosa és que, des que vaig llegir Bringing Reggio Emilia Home, de Louise Boyd Cadwell, estic tractant de presentar a Aitana tants mitjans de comunicació (o llengües) com siga possible.


Home-made plasticine, toothpicks and petals. Plastilina feta per mi, furgadents i petals de rosa.Clay.      Argila

Fingerpaints in our light table.                    Pintura de dits an la taula de llum. 

Plasticine, beach sand, shells and water. Plastilina, sorra, petxines i aigua. 

Watercolours         Aquarel.les

As Louise Cadwell often points out in her book, "all children have the right to work and play with a wide range of the highest-quality materials in the highest-quality settings".

Com diu sovint Louise Cadwell al seu llibre, "tots els xiquets i xiquetes ténen el dret de treballar i jugar amd una àmplia varietat dels materials de la millor qualitat en els ambients/espais de millor qualitat"     


Thanks for your comments
Gràcies pels vostres comentaris