Jun 11, 2014

First fingerpaint experience ... and an unexpected outcome / Primera experiència amb pintura de dits ... amb un resultat inesperat

(Please, scroll down for the English version)

Ja vos he contat que últimament m'he interessat pel tema de la creativitat. L'altre dia vaig posar en pràctica una proposta que vaig llegir a aquest llibre: Young at Art, de Susan Striker, que també vos recomane (i sobre el qual espere fer una ressenya pròximament).
L'autora recomana que proposem activitats de pintura de dits als xiquets/es pels seus beneficis com a activitats motora, manipulativa i d'exploració de textures. Ha de ser abans dels 3 anys, quan ja han desenvolupat un sentit de què és "net" i què és "brut", o pitjor encara, quan els sap mal embrutar-se les mans. Ademés, és la base per a que després utilitzen altres eines com ara els pinzells. Han d'explorar lliurement. I nosaltres hem de deixar-los... sense patir pel possible "empastre" que ens puguen fer... Però, com conjuguem pintura de dits, lliure exploració i 2 xiquets? Doncs, clavant-los en la banyera!


Crec que Aitana i Martí van disfrutar tant com jo de veure'ls, i viceversa. Ho van passar genial pintant al paper, al seu cos, tancant els punys i vegent com la pintura eixia entre els seus dits... 
Quan es van cansar de pintar, va arribar l'hora del bany, una cosa que també els encanta. Però, inesperadament, Martí es va posar a plorar quan vaig obrir l'aixeta, no volia estar a la banyera, es va agarrar un disgust de por. 


El resultat: mamà plena de pintura i aigua, Martí disgustat i amb un principi d'aversió al bany que encara li dura, banyera amb taques de pintura roja que ara és rosa i que espere que desaparega amb el temps i les netejades, Aitana flipant, pare diguent "Ho sabia", etc.
A pesar de tot, ho tornarem a repetir quan Aitana i Martí tornen a mostrar interés.
I've already told you that I've been interested in the subject of creativity lately. The other day I put into practice a proposal that I read in this book: Young at Art, by Susan Striker, which I also recommend you (and on which I hope to do a review soon).
 The authoress recommends that we propose finger painting activities to children for their benefits as motor activities, material manipulation and texture exploration. It should be done before children are 3 years old, before they have developed a sense of what is "clean" and what is "dirty" or even worse, before they develop a preference for clean hands. In addition, finger painting is the base for later use of other tools such as brushes. They must explore freely. And we must let them ... without being concerned with the possible mess. But how can we put together finger paint, free exploration and 2 children? Well, sticking them in the tub!
 I think Aitana and Martí enjoyed it as much as I enjoyed watching them and vice versa. They had a great time painting on paper, their body, smearing the paint, etc.
When they got tired of painting, it was bath time, something they also love. But, unexpectedly, Martí started to cry as soon as I opened the tap, he did not want to be in the tub anymore, he got really upset.
The result: mom full of paint and water, Martí upset and with a budding aversion to water that still lasts, bathtub with red paint stains which are now pink and will hopefully disappear with time and cleaning, Aitana freaking out, father saying "I told you", etc.
Despite everything, we'll repeat this experience when Aitana and Martí show interest again.

Thanks for your comments 
Gràcies pels vostres comentaris