Apr 26, 2013

Martí. 5 months old / Martí. 5 mesos

The days seem to pass very fast lately. My little angel is almost 5 months old and he's really conquered us all with his smile. I can't believe how he has changed and how many things he has learned. I love it when he plays with his feet. When he looks at me with his mouth wide open , as in wonder. I love to sing to him, because, from time to time, he joins in and starts making noises, as if singing along, hahahah! He has lately learned to roll over and stand on his belly and elbows. It's amazing to see how he draws all the will power to do it. Actually, the first time he did it, that night, he woke up at 3 o'clock in the middle of the night and couldn't go back to sleep. As soon as I put him back in bed to sleep, he rolled over and started making noises. I think he was soooo excited, he couldn't stop practicing. After 2 hours (not entirely devoted to rolling over, thanks God), he (and I) finally went back to sleep. I'm very happy because I know this is a milestone in his path towards crawling. Here's an interesting post on the unadvisable practises which difficult crawling.


Els dies me passen molt ràpid últimament. El meu angelet té quasi 5 mesos i ens té a tots "loquets" amb el seu somriure. No puc creure com ha canviat i la quantitat de coses que ha aprés. M'encanta quan juga amb els seus peus. Quan em mira amb la boca oberta, com si se li haguera aparegut la Verge. M'encanta cantar-li, perquè, de tant en tantpareix com si cantara amb mi i comença a fer sorolls, hahahah! Últimament a aprés a donar-se la volta i quedar-se cara cap a avall, recolçat en la panxeta i els colzes. És increïble veure com trau la força de voluntat per fer-ho. En realitat, la primera vegada que ho va fer, aquella nit, es va despertar a les 3 de la matinada i no podia tornar a dormir-se de l'emoció. Quan pareixia que estava dormit i ens gitàvem al llites girava i començava a fer sorolls. Crec que estava taaaan emocionat, no podia deixar de practicar la seua nova habilitat. Després de 2 hores (no dedicades exclusivament a donar-se volta, gràcies a Déu), ell (i jo), finalment ens vam tornar a dormir. Estic molt contenta perquè sé que això és una fita en el camí cap el gateig. Ací teniu un interessant post sobre les pràctiques que dificulten el gateig.

Thanks for your comments
Gràcies pels vostres comentaris

Apr 21, 2013

On creativity / Sobre creativitat


The invitation.
La invitació

Aitana has a "travelling folder" at school which comes home with a proposal and goes back to school with whatever outcome it sparked. In this case, the folder contained the worksheet you can see in the photo (the lyrics of a popular song and a picture).
I thought my invitation would be appealing enough for Aitana to start creating something with the proposed materials displayed on the table.
Aitana una "carpeta viatgera" a l'escola, que arriba a casa amb una proposta i es torna a l'escola amb qualsevol resultat que haja sigut inspirat pel seu contingut. En aquest cas, la carpeta contenia la fitxa que es pot veure a la foto (la lletra d'una cançó popular, EL Gegant del Pi, i una imatge).
Vaig pensar que la meva invitació seria prou atractiva per a Aitana com per començar a crear alguna cosa amb els materials proposats.


The most appealing item for her was the mirror. She sat down immediately and, after asking it "Who's the fairest one of all?", she started... PAINTING THE WORKSHEET!!! L'element més atractiu per a ella va ser l'espill. Es va asseure immediatament i, després de preguntar a l'espill "Qui és la més bella?", va començar a... PINTAR LA FITXA!!!
Sir Ken Robinson came immediately to my mind. Although I know that, what really matters is the process, and not the product, and although I believe that we are all creative, I must admit I got a bit disappointed, but I didn't force her to stop doing what she was into. When she finished I admired the colours she had chosen and how she had combined them.
A few days later, I read this book: Raising a Creative Kid: Simple Strategies for Igniting and Nurturing that Creative Spark, by Jillian Riley and I learned some key aspects of what creativity means.

To be continued...

 De seguida em va vindre al cap Sir Ken Robinson. Encara que sé perfectament que allò més important és el procés, i no el producte; i encara que crec que tots som creatius, he d'admetre que em vaig sentir un poc decebuda, però no vaig insistir-li en que deixara de fer el que estava fent. Quan va acabar, vaig admirar els colors que havia triat i com els havia combinat.
Uns dies més tard, vaig llegir aquest llibre: Raising a Creative Kid: Simple Strategies for Igniting and Nurturing that Creative Sparkde Jillian Riley i vaig aprendre alguns aspectes clau del que significa la creativitat.

Continuarà...

Thanks for your comments
Gràcies pels vostres comentaris

Apr 18, 2013

Coping with a brother / Assimilant al germà

Soon after Christmas, and a month after Martí was born, Aitana received this present from our neighbours. They're a very kind family and I knew they had put much tought in this present.
Poc després de Nadal, i un mes després que Martí va nàixer, Aitana va rebre aquest regal dels nostres veïns. Són una família molt amable i sabia que aquest regal no era casual.

We started playing with it immediately and, immediately as well, Aitana asked me to give the baby to the father (it was attached with a rubber band).
Començàrem a jugar amb ell immediatament i, immediatament també, Aitana em va demanar que donara el bebè al pare (anava lligat amb una goma).
Some weeks later, Aitana asked for the baby to go back to his mum's arms. And last week, she asked me to give the baby to his sister.
Algunes setmanes més tard, Aitana va demanar que el bebè tornara als braços de la seua mare. I la setmana passada, em va demanar que li'l donara a la seva germana.
She has been having a tough time coping with her brother's new arrival. She was sad because she missed me and she was also angry at him. We have tried our best to manage it, always acknowledging her feelings, helping her to find the words to express how she feels and trying to find "only mummy and Aitana moments" every day.
Aitana ha estat passant per un moment difícil amb la nova arribada del seu germà. Estava trista perquè em trobava a faltar i també estava enfadat amb Martí. Ho hem gestionat el millor que hem sabut, sempre reconeixent els seus sentiments, ajudant-li a trobar les paraules per expressar el que sent i tractant de trobar "moments exclussivament d'Aitana i mamà" cada dia. 

I've been reading this book Siblings without Rivalry: How to Help Your Children Live Together So You Can Live Too, by Adele Faber and Elaine Mazlish. Another one of their books, How to Talk So Kids Will Listen and Listen So Kids Will Talk, is one of our bibles on child rearing at home and the one on siblings is a very interesting one too. I hope to write some of the things I've learnt soon, but, meanwhile, you can have a look at this summary. 
He estat llegint aquest llibre: Siblings without Rivalry: How to Help Your Children Live Together So You Can Live Too, de Adele Faber and Elaine Mazlish. Un altre llibre seu, Cómo hablar para que sus hijos le escuchen y cómo escuchar para que sus hijos le hablen és una de les bíblies sobre criança que tenim a casa i el dels germans pareix molt interessant també. Espere poder escriure prompte algunes de les coses que he aprés, però, mentrestantpodeu fer una ullada a aquest resum.


Thanks for your comments
Gràcies pels vostres comentaris

Apr 14, 2013

DIY dolls' house (part 3) / Casa de nines feta a mà (tercera part)

This is the last post about our dolls' house (unless we manage to finish our garden / backyard). After showing you the bedroom and living room, and the kitchen; you'll now see the bathroom.

Aquest és l'últim post sobre la nostra casa de nines (llevat que aconseguim acabar el nostre jardí / pati de darrere). Després de mostrar el dormitori i sala d'estar, i la cuina, ara veureu el bany.
 

The sink is made with a paper clip and a contact lenses empty kit. The mirror frame is part of the plastic opening of a baby wipes package and a CD was used for the mirror itself. Tape has been one of my best allies in creating some of the furniture, as in the case of the toilet, made of egg carton. For the showerhead, I used the cap from a milk brick.


El lavabo està fet amb un clip i un kit de lents de contacte buit. El marc de l'espill és part de la tapa de plàstic d'un paquet de tovalloletes de bebè i vaig usar un CD per a fer l'espill. La cinta aïllant ha sigut una de les meues millors aliades en la creació d'alguns dels mobles, com en el cas del vàter, fabricat amb cartró d'ous. Per a la dutxa, he utilitzat el tapó d'un brick de llet.


The thing I like most about the house is the fact that I have finally used some of the items I usually keep just in case I need them (TP rolls, egg cartons, rubber bands, bottle caps, etc.). Who knows? They can become art someday. And.. last but not least, my husband has finally acknowledged that they are not exactly trash and that I am not developing a Diogenes syndrome ;) 

El que més m'agrada de la casa és que per fi he utilitzat algunes de les coses que guarde per si em fan falta alguna vegada (rotllos de paper de vàter, caixes d'ous, gomes, taps de botelles, etc.) Qui sap? Poden arribar a convertir-se algun dia en art. I. .. per últim, però no menys important, el meu marit ha reconegut finalment que no són exactament les trastos i que no estic desenvolupant una síndrome de Diògenes ;)

I'm sharing this project at madebyjoey

Thanks for your comments
Gràcies pels vostres comentaris

Apr 4, 2013

DIY dolls' house (part 2) / Casa de nines feta a mà (segona part)

Here is another of the rooms in our dolls' house. Aitana and I love playing with them. We have made some peg dolls to fit in the furniture and we're now making a garden/backyard.

Aci està una altra de les habitacions de la nostra casa de nines. A Aitana i a mi ens encanta jugar amb elles. Hem fet unes nines amb una mida adequada per als mobles i ara estem fent un jardí / pati

This is our kitchen. A modest one, no microwave, no oven.

Aquesta és la nostra cuina. Modesta, sense microones, sense forn.

Here is a detail of the sink, made with a paper clip and a contact lenses empty kit. The cooker is made of velcro glued to the counter (cork from an old board)

Aci teniu un detall de la pica, feta amb un clip i un estoig de lents de contacte buitEl foguer està fet de velcro enganxat al banc (suro tauler vell)

The table is made of the top of a yoghurt pot and some bottle cap joined with tape. I used blu-tack to stick the leg to the table. The chairs are made with pieces an egg carton box. I sewed some cushions matching the fabric in the rest of the kitchen (very Italian-like, by the way).

La taula està feta amb la tapa d'un pot de iogurt i alguns taps de botella que vaig unir amb cinta adhesivaVaig utilitzar blu-tack per enganxar la pota a la taula. Les cadires estan fetes amb cartró d'una caixa d'ousVaig cosir uns coixins a joc amb la tela de la resta de la cuina (d'estil molt italià, per cert).

For the fridge, I used the plastic opening of a baby wipes package. I printed the inside and the outside of it and glued them. It was quite difficult to find the perfect picture size to match the fridge door, especially because I wanted to be a vintage one.

A la neveravaig utilitzar la tapa d'un paquet de tovalloletes de bebè. Vaig imprimir l'interior i l'exterior de la nevera i les vaig pegarVa ser prou difícil trobar la mida de la imatge perfecta perquè coincidira amb la porta de la nevera, sobretot perquè jo volia que fora d'estil vintage.

Coming soon... the bathroom.
Pròximament... el bany.

Proud to appear at a former classmate's blog: madebyjoey: sharing creative ideas {all weekend}

Thanks for your comments
Gràcies pels vostres comentaris