Apr 4, 2013

DIY dolls' house (part 2) / Casa de nines feta a mà (segona part)

Here is another of the rooms in our dolls' house. Aitana and I love playing with them. We have made some peg dolls to fit in the furniture and we're now making a garden/backyard.

Aci està una altra de les habitacions de la nostra casa de nines. A Aitana i a mi ens encanta jugar amb elles. Hem fet unes nines amb una mida adequada per als mobles i ara estem fent un jardí / pati

This is our kitchen. A modest one, no microwave, no oven.

Aquesta és la nostra cuina. Modesta, sense microones, sense forn.

Here is a detail of the sink, made with a paper clip and a contact lenses empty kit. The cooker is made of velcro glued to the counter (cork from an old board)

Aci teniu un detall de la pica, feta amb un clip i un estoig de lents de contacte buitEl foguer està fet de velcro enganxat al banc (suro tauler vell)

The table is made of the top of a yoghurt pot and some bottle cap joined with tape. I used blu-tack to stick the leg to the table. The chairs are made with pieces an egg carton box. I sewed some cushions matching the fabric in the rest of the kitchen (very Italian-like, by the way).

La taula està feta amb la tapa d'un pot de iogurt i alguns taps de botella que vaig unir amb cinta adhesivaVaig utilitzar blu-tack per enganxar la pota a la taula. Les cadires estan fetes amb cartró d'una caixa d'ousVaig cosir uns coixins a joc amb la tela de la resta de la cuina (d'estil molt italià, per cert).

For the fridge, I used the plastic opening of a baby wipes package. I printed the inside and the outside of it and glued them. It was quite difficult to find the perfect picture size to match the fridge door, especially because I wanted to be a vintage one.

A la neveravaig utilitzar la tapa d'un paquet de tovalloletes de bebè. Vaig imprimir l'interior i l'exterior de la nevera i les vaig pegarVa ser prou difícil trobar la mida de la imatge perfecta perquè coincidira amb la porta de la nevera, sobretot perquè jo volia que fora d'estil vintage.

Coming soon... the bathroom.
Pròximament... el bany.

Proud to appear at a former classmate's blog: madebyjoey: sharing creative ideas {all weekend}

Thanks for your comments
Gràcies pels vostres comentaris

No comments:

Post a Comment