Apr 19, 2012

What we've been doing lately / El que hem estat fent darrerament

I love Easter holidays for many reasons. M'encanten les vacances de Pasqua per moltes raons.
It is a time to be outdoors. Són dies per a passar-los a l'aire lliure.
To eat the traditional   "mona"
Per a menjar-se la mona.
To play with the water (one of Aitana's favourite activities).
Per a jugar amb l'aigua (una de les activitats preferides d'Aitana).

To meet new friends,   Per a conéixer nous amics,

   unexpected friends,


amics inesperats,

and old friends.        i vells amics.It is a time to admire beautiful landscapes...    És un temps per a admirar bells paisatges...

and to enjoy nature.  

i per a gaudir de la natura.It is also the right time to stay indoors (especially if it is raining and you are not feeling very well).
També és el temps ideal per quedar-se en casa (sobretot si està plovent i no et trobes massa bé).
These are the projects I've been working on. Aquestos són els projectes en els que he estat treballant.

I've been painting some eggs and egg-holders for Aitana to match them by colour.

He estat pintant uns ous i oueres per a que Aitana els uneixca per colors.

I've been also preparing some other sensorial material for the future, when the primary and secondary colours are properly introduced and mastered.
També he estat preparant altre material sensorial per a més avant, quan els colors primaris i secundaris estiguen introduïts i assolits adequadament.

These are some of Aitana's works of art.
 Aquestes són algunes de les obres d'art d'Aitana.

And some of our favourite Easter reads.
I algunes de les nostres lectures pasqüeres preferides.Thanks for your comments
Gràcies pels vostres comentaris

Apr 3, 2012

Montessori printable materials giveaway

Here you are this link http://livingmontessorinow.com/2012/04/03/2nd-blogiversary-giveaway-2-montessori-print-shop-cd-rom-collections-and-mps-coupon/ to a worldwide giveaway.
Two grand prize winners will win a Montessori Print Shop Deluxe CD Rom 2-Disc Collection – 1118 Montessori Materials AND 4 Primary Teaching Manuals!
A lucky 2nd-Place Winner will win a $100 MPS in-store coupon!

Good luck everyone and HAPPY BIRTHDAY, Deb!!!

Thanks for your comments
Gràcies pels vostres comentaris

Our package from Japan / El nostre paquet del Japó

I've been taking it easy lately with regards to blogging. Actually, we received this package at least two weeks ago, but it well deserves a post.
We love it!!! It is full of interesting things to explore such a rich culture. I must confess that the post written by Danielle (the mum who sent us the package) has been very useful to know what some of the items were.

Últimament m'ho he pres amb calma açò d'escriure al blog. De fet, vam rebre aquest paquet fa més de dues setmanes, però val molt la pena escriure sobre ell.
Ens encanta!!! Està ple de coses interessants per a explorar una cultura tan rica. He de dir que l'entrada que Danielle (la mare que ens va enviar el paquet) va escriure va ser de molta ajuda per a saber què éren algunes de les coses que ens van arribar.Here you are Aitana, who couldn't resist to open the furoshiki ( a square piece of traditional Japanese wrapping cloth that was used to transport clothes, gifts, or other goods.). Inside the furoshiki, there were 2 chocolate 5 yen coins (she couldn't resist to eating one before I took the picture), erasers of japanese food, ramen snack and 2 pictures of old style art plus chopsticks.
In the picture, you can also see some rice and a package of Pokemon curry, which Japanese kids seem to love. The small white packet which is under the chopsticks is called furikake and is used to put on top of rice.

Ací teniu a Aitana, que no va poder resistir la temptació d'obrir el furoshiki (un tros quadrat de tela tradicional japonesa que s’utilitzava per a embolicar i transportar roba, regals, o altres coses.). Dins del furoshiki, hi havia dues monedes de xocolata de 5 iens (no va poder resistir-se a menjar un abans de que puguera fer la foto), gomes d'esborrar de menjar japonès, snack ramen i 2 fotos d'art d'estil antic, a més dels palos xinesos.
A la imatge, també es pot veure un poc d'arròs i un paquet de curri Pokemon, que als xiquets japonesos pareix que els encanta. El paquet blanc xicotet que es troba baix dels palos es diu furikake i s'utilitza per posar per damunt de l'arròs.


 

What about this?? Apart from some interesting highlights about Japan and some pictures of Mirai (the family's baby), there was Aitana's name written in katakana (the Japanese way of writing foreign names). There was also some information about how to write hiragana plus little photos of words that start with each letter and a hiragana stencil.

Què em digueu d’açò?? A part d'algunes dades  interessants sobre el Japó i algunes fotos de Mirai (la bebè de la família), ademés, estava el nom d'Aitana escrit en katakana (la manera japonesa d'escriure els noms estrangers). Hi havia també un poc d'informació sobre com escriure hiragana, més fotos de paraules que comencen amb cada lletra i una plantilla per a escriure hiragana.

Japanese culture is closely related to origami. So we received some instructions, a sample origami crane and some beautiful origami paper. On the top right of the picture, you can see a sand art craft.

La cultura japonesa està molt lligada a l'origami. Així que vam rebre algunes instruccions sobre com treballar-lo, una grua de paper i papers origami molt bonicos. En la part superior dreta de la foto, podeu vore una manualitat per a treballar amb sorra de colors. 


And last, but not least, there were some sheets with information about the story of Setsubun (the day before the beginning of spring in Japan) and some beans and coloring sheet of Oni (a devil which is thrown away from the home, along with the evil spirits). Finally, there were some Japanese coins and play money.
  

I per últim, però no menys important, hi havia informació sobre la història de Setsubun (el dia abans del començament de la primavera al Japó) i algunes llavors i fulles per pintar d’Oni (un dimoni que és espantat fora de la casa, juntament amb els mals esperits). Finalment, hi havia algunes monedes japoneses i els diners de joguet.

Thanks to Danielle and her family for opening a window to their culture and way of life. Aitana will sure enjoy exploring this package in the future.

Gràcies a Danielle i la seua família per obrir una finestreta a la seua cultura i mode de vida. De segur que Aitana disfrutarà explorant aquest paquet en el futur. 


Thanks for your comments
Gràcies pels vostres comentaris