Sep 19, 2012

Alternatives to TV

These are some of the ways in which we have spent our time during holidays. You know my concers about TV and the negative effects it may have. It is sometimes very difficult to handle it. We have doubts, we try to negotiate and find an agreement, but Aitana seems to have a crush on TV lately, and it was sometimes hard to find convincing alternatives to it.

Aquestes són algunes de les maneres en que hem passat aquestes vacances. Ja sabeu de la meua preocupació pel tema de la TV i els seus efectes negatius. De vegades ens resulta molt difícil de gestionar. Tenim els nostres dubtes, intentem negociar i trobar una sol.lució conjunta, però Aitana pareix estar prou capficada amb la tele últimament i de vegades ha sigut prou difícil trobar alternatives convincents.


Taking a swim, playing by the sea, or going to the mountain.
 Fer un banyet, jugar a la vora de la mar o anar a la muntanya.Crafting with a variety of materials (the more, the better)
Fer manualitats utilitzant una varietat de materials (com més, millor)


"Look, mummy, a whale!"
"Mira, mare, una balena!"Practicing fine motor skills.
Practicant motricitat fina

The final project / El projecte final

Attending her princessly duties / Atendre les seues tasques de princesaHomemade plasticine with a sensory touch (lemon scent) 
Plastilina feta per mamà amb un toc sensorial (olor a llima)


Watercolours on whatever surface (including daddy's foot) / Aquareles en qualsevol superfície (el peu del pare inclós)Reading, reading, reading, reading... "ad nauseam" / Llegir, llegir, llegir, llegir, ... "ad nauseam"

And taking walks by the sea, jumping on the sofa, meeting friends, spending time with grandparents, eating out, ... EXHAUSTING!!     I passejar a vora mar, botar al sofà, quedar amb amics, estar amb els iaios, dinar per ahí, ... ESGOTADOR!! 
 
Thanks for your comments
Gràcies pels vostres comentaris
 

Sep 12, 2012

I am thankful / Done gràcies

I am thankful for having had the chance to hold the life of my daughter inside me for 9 months. I am thankful for having again the chance to experience being a woman and a mother with this second pregnancy. I remember the first time I met Aitana, I held her in my hands and helped her finish her long journey from my womb to this world. I remember her softness. I brought her to my chest, near my heart, and I would never forget how she looked at me, her dark eyes. I am thankful for every day in my life since she came to it. I am happy, I've been the happiest person in the world and I am very lucky for having a man who shares such joy with me. I am lucky for having the family I have and I want to thank both Aitana and Martí for having chosen me as their mother.

Done gràcies per haver tingut l'oportunitat de sostindre la vida de la meva filla dins meu durant 9 mesos. Estic agraïda per tenir de nou l'oportunitat d'experimentar el fet de ser dona i mare amb aquest segon embaràs. Recorde el primer encontre que vaig tindre amb Aitana, la vaig agafar amb les meues mans i la vaig ajudar a acabar de recórrer el seu llarg viatge des del meu ventre fins a aquest món. Recorde la seva suavitat. La vaig portar al meu pit, prop del meu cor, i mai oblidaré com em va mirar, els seus ulls. Done gràcies per cada dia de la meua vida des que Aitana hi va arribar. Sóc feliç, he sigut la persona més feliç del món i em sent molt afortunada de tindre un home al meu costat que comparteix tanta alegria amb mi. Tinc la sort de tenir la família que tinc i vull donar les gràcies a Aitana i Martí per haver-me escollit per ser la seua mare.

Thanks for your comments
Gràcies pels vostres comentaris

Sep 9, 2012

Aitana's birthday party / La festa d'aniversari d'Aitana

Aitana with her morning stormy hair / Aitana amb el seu "pelo de tormenta"Morning greetings /Felicitacions de bon matí
It's been more than a month since I last wrote. We've been on holiday and we've been literally and metaphorically off-line. There are some things I'd like to post about but, the first one is Aitana's birthday party (it's a shorter post to write, because images are self-explanatory and it's my own little tribute to my not-so-baby girl).


and a little treat (jelly strawberries)/ i un capritxet (maduixes de gominola)
Ha passat més d'un mes des de l’últim post. Hem estat de vacances i hem estat literalment i metafòricament desconnectats. Hi ha algunes coses sobre les quals m'agradaria escriure però la primera és l'aniversari d’Aitana (és un post més curt d’escriure, perquè les imatges parlen a soles i és el meu xicotet homenatge a la meua no tan xicoteta xiqueta).
I wanted to make a special party for her. I knew that it would be secondary as long as her family and friends were there with her. But, I was very excited about making something that she liked.

Volia fer una festa especial. No calia fer gran cosa, perquè sabia que Aitana estaria encantada només pel fet de tindre a la seua família i amics amb ella. Però jo estava molt il.lusionada amb fer una cosa especial i que li agradara. 

She's been a Sesame Street fan for rather a long time. We discovered a collection of books at our local library and we've been reading about Grover, Bert and Ernie, Cookie Monster, Elmo, Oscar the Grouch, Big Bird and the rest of the neighborhood for months.

Ja fa molt de temps que és fan de Barrio Sésamo. Van trobar una col.lecció de llibres a la biblioteca i hem estat llegint durant mesos les històries de Coco, Epi i Blas, Triki, Elmo, Óscar el gruñón, Paco Pico i la resta de veïns.

My source of inspiration, as for many other occasions, was Pinterest. And this is what I came up with.
La meua font d'inspiració, com en moltes altres ocasions, va ser Pinterest. I açò és el resultat. Sesame Street characters arriving at the party.

 Els personatges de Barrio Sésamo arribant a la festa.


Tissue paper pom poms of the characters.

Pom poms de les cares dels personatges fets amb paper de seda.A cardboard punch box inspired by this blog.

Una caixa de cartró amb forats per a explorar. La idea la vaig traure d'aquest blog.

The prizes? Some sweets and other treats made by me (rubber bands and finger puppets)                                                               Els premis?Alguns caramelets i altres detallets fets per mi (gomes de monyo i titelles de dit)


The cakes. We bought the chocolate one and I baked the blue one. I forgot to take a picture before cutting it, but it was Cookie Monster's face.
 

Les tortades. La de xocolote la vam comprar i la blava la vaig fer jo. No vaig recordar-me de fer-li una foto abans de tallar-la, però era una tortà amb la cara de Triki.

 And, finally, the party favours. I made two felt puzzles with the faces of Bert and Ernie.
I, per últim, els detallets. Vaig fer dos trencaclosques de feltre amb les cares d'Epi i Blas.

I had been preparing the party for almost one month, basically gathering ideas. In the end, once I had decided what I wanted to do, it didn't take me much time to make all the party decorations, treats, favours, the box and the cake. I love crafts and sewing and I don't usually find time to spend on these hobbies. So I really enjoyed the preparations for this party, and I really liked Aitana's comment "Mummy, you're a champion!". Hahahahh, where did she get it from?

Havia estat preparant la festa durant un mes, bàsicament buscant idees. Al final, una vegada havia decidit el que volia fer, no em va costar molt de temps fer totes les decoracions, detallets, la caixa i el pastís. M'encanten les manualitats i cosir i no solc trobar el temps per a aquestes aficions. Així que realment vaig gaudir dels preparatius de la festa, i em va agradar molt el comentari d'Aitana "Mami, eres una campiona!". Hahahahh, d'on s'ho haurà tret?

Thanks for your comments
Gràcies pels vostres comentaris