Apr 29, 2014

We love sensory bins / Ens encanten els contenidors sensorialsMartí and Aitana really enjoy playing with sensory bins. It used to be one of Aitana's favourites and they are so easy to prepare...
A Martí i Aitana els encanta jugar amb els contenidors sensorials (ai, he de trobar una traducció més encertada per a "bin"). A Aitana li solien agradar molt i són tan fàcils de preparar ...

These are some of the bins we've been playing with lately. 
Aquests són alguns dels contenidors amb que hem estat jugant últimament


Here, after the initial enthusiasm, Martí has decided he wanted to take the stones and sea shells to the laundry basket. I guess he liked to listen to the sound they made when hitting its bottom. Fortunately enough, there weren't many items of clothing.
Ací, després de l'entusiasme inicial, Martí ha decidit que volia passar totes les pedres i petxines a la cistella de la roba bruta. Jo crec que li agradava sentir el soroll que feien en caure. Per sort, no hi havia molta roba.


This time, we have used natural flowers' petals and artificial flowers. 
Aquesta vegada, hem utilitzat petals de flors naturals i flors artificials.

Martí has spent his time getting things in and out of the bin, pouring them, taking them from here to there, etc.
 Martí s'ha estat tota l'estona traguent coses dins i fora de la caixa, abocant-les, duguent-les d'ací cap a enllà, etc

While Aitana has felt an instant urge to put on her Cinderella costume and has preferred some pretend play.
Mentre Aitana ha sentit la necessitat irrefrenable de posar-se la seua disfressa de Ventafocs i ha optat pel joc simbòlic.

Thanks for your comments
Gràcies pels vostres comentaris

Apr 24, 2014

DVD case upcycled / Caràtula de DVD reciclada


Aitana loves drawing and colouring. When she experiences something which she doesn't know very much how to handle (either something good or bad), she needs to draw about it. At other times, she needs to act it out, over and over again.
A Aitana li encanta dibuixar i pintar. Quan experimenta alguna cosa que no sap massa bé com gestionar (ja siga una cosa bona o dolenta), necessita dibuixar-ho. En altres ocasions, necessita actuar, representar-ho, una i altra vegada.
 
 That's why we always carry with us some papers and colour pencils... until I found this idea on Pinterest: how to turn a DVD case into a colouring case. It wasn't very difficult to do, and Aitana really liked it. Furthermore, it is an excellent travel toy.
És per això que sempre portem amb nosaltres alguns papers i llapis de colors ... fins que vaig trobar aquesta idea a Pinterest: com convertir una caixa de DVD en una caixa de color. No va ser molt difícil de fer, i a Aitana liva agradar molt. A més, és perfecta com a joguina de viatge.

As soon as I gave it to her, she made this drawing and gave it to me as a present. I love the curly lines on top of the page and how the whole drawing seems to have movement.
And as for Martí, he (just) enjoys dragging things.
Tan prompte com li la vaig donar, em va fer aquest dibuix. M'encanten les línies curves a la part superior de la pàgina i com tot el dibuix sembla tenir moviment.
I pel que fa a Martí, (senzillament) li agrada arrossegar coses.

Thanks for your comments
Gràcies pels vostres comentaris