Apr 24, 2014

DVD case upcycled / Caràtula de DVD reciclada


Aitana loves drawing and colouring. When she experiences something which she doesn't know very much how to handle (either something good or bad), she needs to draw about it. At other times, she needs to act it out, over and over again.
A Aitana li encanta dibuixar i pintar. Quan experimenta alguna cosa que no sap massa bé com gestionar (ja siga una cosa bona o dolenta), necessita dibuixar-ho. En altres ocasions, necessita actuar, representar-ho, una i altra vegada.
 
 That's why we always carry with us some papers and colour pencils... until I found this idea on Pinterest: how to turn a DVD case into a colouring case. It wasn't very difficult to do, and Aitana really liked it. Furthermore, it is an excellent travel toy.
És per això que sempre portem amb nosaltres alguns papers i llapis de colors ... fins que vaig trobar aquesta idea a Pinterest: com convertir una caixa de DVD en una caixa de color. No va ser molt difícil de fer, i a Aitana liva agradar molt. A més, és perfecta com a joguina de viatge.

As soon as I gave it to her, she made this drawing and gave it to me as a present. I love the curly lines on top of the page and how the whole drawing seems to have movement.
And as for Martí, he (just) enjoys dragging things.
Tan prompte com li la vaig donar, em va fer aquest dibuix. M'encanten les línies curves a la part superior de la pàgina i com tot el dibuix sembla tenir moviment.
I pel que fa a Martí, (senzillament) li agrada arrossegar coses.

Thanks for your comments
Gràcies pels vostres comentaris

No comments:

Post a Comment