Apr 29, 2014

We love sensory bins / Ens encanten els contenidors sensorialsMartí and Aitana really enjoy playing with sensory bins. It used to be one of Aitana's favourites and they are so easy to prepare...
A Martí i Aitana els encanta jugar amb els contenidors sensorials (ai, he de trobar una traducció més encertada per a "bin"). A Aitana li solien agradar molt i són tan fàcils de preparar ...

These are some of the bins we've been playing with lately. 
Aquests són alguns dels contenidors amb que hem estat jugant últimament


Here, after the initial enthusiasm, Martí has decided he wanted to take the stones and sea shells to the laundry basket. I guess he liked to listen to the sound they made when hitting its bottom. Fortunately enough, there weren't many items of clothing.
Ací, després de l'entusiasme inicial, Martí ha decidit que volia passar totes les pedres i petxines a la cistella de la roba bruta. Jo crec que li agradava sentir el soroll que feien en caure. Per sort, no hi havia molta roba.


This time, we have used natural flowers' petals and artificial flowers. 
Aquesta vegada, hem utilitzat petals de flors naturals i flors artificials.

Martí has spent his time getting things in and out of the bin, pouring them, taking them from here to there, etc.
 Martí s'ha estat tota l'estona traguent coses dins i fora de la caixa, abocant-les, duguent-les d'ací cap a enllà, etc

While Aitana has felt an instant urge to put on her Cinderella costume and has preferred some pretend play.
Mentre Aitana ha sentit la necessitat irrefrenable de posar-se la seua disfressa de Ventafocs i ha optat pel joc simbòlic.

Thanks for your comments
Gràcies pels vostres comentaris

No comments:

Post a Comment