May 1, 2014

Playing with light / Jugant amb la llum

Last week, I was lucky enough to have my camera with me and capture this moment.
La setmana passada vaig tindre sort de capturar aquest moment amb la meua càmera.
Light coming through the window
Llum entrant per la finestra

Holographic paper at hand.
Paper hologràfic a mà
Let's see what happens if we place it under the light.
A vore què passa si el posem a la llum.

A RAINBOW!
L'ARC DE SANT MARTÍ!

Daddy! You must come and see this!
Pare! Vine a veure açò!


What a discovery!
Quin descobriment!


Thanks for your comments
Gràcies pels vostres comentaris

No comments:

Post a Comment