May 30, 2014

The Missing Alphabet, a review / una ressenya

(Baixeu per a la versió en valencià)

I've been reading on the topic of creativity lately. Before, I thought that it was something you were born with, something only talented or gifted people could have. And I also thought it only applied to artistic skills.
After reading The Missing Alphabet. A Parents' Guide to Developing Creative Thinking in Kids, I was glad to know that it can be taught / learnt by doing.There is a series of simple steps which make up the creative process and which are clearly explained in this extensively praised book, along with a great deal of proposals to help develop our child's (or our own) creative thinking.
But there is more to that. There is the question of the missing alphabet itself, the Sensory Alphabet. It should be as important (or even more) as learning the letters and the numbers, but it is often neglected at school. It is made up of a number of elements, from colour, to texture, line, or movement. Every child is more inclined to one or some of these elements. So the book helps us discover, understand and enhance these preferences, these individual strengths and creative potentials of our kids. How? By using a variety of media. And this is soooooo Reggio, that I couldn't resist it.
Using different media, with no apparent pattern, though.

I must confess that I have had to read some of the chapters in this book twice. Not because the contents were not clear, but because they were so new for me, that I needed to sink them in properly. After reading it, I started to look at Aitana and Martí's drawing, actions, preferences, with a different look, trying to find out what elements they resonate more with.
Creative thinking means thinking outside the box
And I came to a conclusion. It is not so important to know exactly what elements of the alphabet our children are more prone to, but to provide them with plenty of opportunities to use a variety of media every and anywhere (to integrate this sensory alphabet in our daily lives). 
Still, I was curious, so I wrote to one of the writers:

Hi Susie, 
I've really enjoyed your book "The Missing Alphabet". I've been reading and re-reading it and trying to find out what my daughter's creative strengths are (she's 4 and a half years old). My problem is that I know the answer to the questions you pose, but I don't always know how to relate such answers to a given component of the alphabet. For example: She likes imitating the images she watches on TV from her favourite film characters. She played the part of Snow White singing the song "Whistle while you work" and she made exactly the same movements and gestures as the film character. She also speaks and acts like her teacher when she's role playin (something she loves). She's also quite bossy/leader/alpha dog. I would say this means she's into rhythm, but I'm not sure if I'm right. She likes saying things with the tunes of a given song, changing the lyrics of songs in order to tell something. Does it have to do with rhythm or sound? Whenever she draws something, she uses many different media; colour pencils, rubber stamps, stickers, a plastic flower, pom poms, etc. Does it mean she's into texture? What she's definitely not into is light (in spite of this) and line (she doesn't like telling stories. She prefers listening, but she keeps on adding new characters, changing events, etc). She doesn't like building blocks or puzzles, either. I'm sorry to write such a long comment. Maybe you need more information in order to give me an answer, but I would appreciate any of your contributions. Thanks very much in advance.

And Susie was kind enough to answer my message and she told me that:
Her costumes always find some room in our luggage 

the use of different materials in art are rather rhythm oriented, as well as texture, especially if she uses pattern and repetition. She seems to have strong leanings towards rhythm, especially interpersonal and people-oriented. Rhythm kids love to try on different characters and that sounds like her approach to stories, too. It might be fun to give her a costume box (just put together with thrift store accessories and old clothes) and see if the texture and rhythm come together with characters in costume.
Sound and movement are probably also strong suits!

I couldn't agree more...


And as for Martí, he is definitely into rhythm, sound and movement.

A sneak peek of our playroom / atelier
He loves his musical tree, he is mad about music and following the rhythm with his head and body, he enjoys singing himself as well as being sung to sleep. He's a natural explorer, climber, runner.

I've been trying to provide Aitana and Martí with the most appropriate tools in order to fit their creative orientations. I've put into practice what I learned at my Playful Learning Spaces course. And I have decorated and equipped their playroom/atelier accordingly. I hope I can write soon about this space and show it to you.


He estat llegint sobre el tema de la creativitat últimament. Abans pensava que era una cosa amb què naixes, una cosa que només les persones amb talent o superdotats poden tenir. I també pensava que només s'aplica a les habilitats artístiques.
Després de llegir The Missing Alphabet. A Parents' Guide to Developing Creative Thinking in Kids, em vaig alegrar de saber que pot ser ensenyat / après amb la pràctica. Hi ha una sèrie de passos simples que conformen el procés creatiu i que estan clarament explicats en aquest llibre, juntament amb una gran quantitat de propostes per ajudar a desenvolupar el pensament creatiu del nostres fills/es (o el nostre propi).
Però hi ha més. Està la qüestió del propi alfabet perdut, l'Alfabet Sensorial. Es compon d'un nombre d'elements, com ara color, textura, línia, o moviment. Cada xiquet/a s'inclina més a un o alguns d'aquests elements. Així que el llibre ens ajuda a descobrir, entendre i millorar aquestes preferències, aquestes fortaleses individuals i potencials creatius dels nostres fills. Com? Mitjançant l'ús d'una varietat de mitjans de comunicació. I això és tan Reggio, que no vaig poder resistir-me.

He de confessar que he hagut de llegir alguns dels capítols d'aquest llibre dues vegades. No perquè el contingut no era clar, sinò perquè era tan nou per a mi, que necessitava assimilar-ho adequadament. Després de llegir-lo, em vaig posar a mirar els dibuixos, accions, preferències, d'Aitana i a Martí, amb una mirada diferent, tractant d'esbrinar quins són els elements que els resulten més atractius.
I vaig arribar a una conclusió, però no estava molt segura. Així que vaig escriure a una de les autores:

Hola Susie ,
He gaudit del seu llibre "The Missing Alphabet ". He estat llegint i rellegint-lo i tractant d'esbrinar quines són les fortaleses creatives de la meva filla (de 4 anys i mig). El meu problema és que sé la resposta a les preguntes que planteja el llibre, però no sempre sé com relacionar aquestes respostes amb un determinat component de l'alfabet .
Per exemple : A ella li agrada imitar les imatges que veu a la televisió dels seus personatges favorits. L'any passat va interpretar el paper de Blancaneu cantant la cançó "Whistle while you work" i va fer exactament els mateixos moviments i gestos com el personatge de la pel·lícula . També parla i actua com la seua mestra quan està jugant a joc simbòlic(cosa que li encanta). Ella també és un poc "dominanta" / líder nata / "macho alfa" . Jo diria que això significa que s'inclina pel ritme , però no estic segura.
A ella li agrada dir les coses amb les melodies d'una cançó determinada , canviant les lletres de les cançons per tal d'explicar alguna cosa. Té a veure amb el ritme o so ?
Cada vegada que dibuixa alguna cosa, utilitza molts mitjans diferents ; llapis , segells de goma , adhesius , una flor de plàstic , pompons , etc. Vol dir que li agrada la textura ?
El que definitivament no li fa molt és la llum (a pesar d'açò) i la línia (no li agrada explicar històries. Prefereix escoltar mentre segueix afegint nous personatges, canviant esdeveniments, etc . ) No li agraden els blocs de construcció o trencaclosques tampoc.
Disculpa si he escrit un comentari massa llarg. Potser necessites més informació per tal de donar-me una resposta , però apreciaria qualsevol observació.
Moltes gràcies per avançat .

Susie va tenir l'amabilitat de respondre al meu missatge i em va dir que:
l'ús de diferents materials en l'art són més aviat orientats al ritme, així com la textura, especialment si al ritme fa servir el patró i la repetició. La teua filla sembla tenir forts inclinacions cap al ritme, especialment interpersonal i orientat a les persones. A aquestos xiquets els encanta provar diferents personatges i açò sona com el seu abordatge de les històries, també. Podria ser divertit donar-li una caixa de disfresses (només cal posar accessoris de botigues de segona mà i roba vella) i veure si la textura i el ritme es manifesten en els personatges creats. 
El so i el moviment probablement són també els seus punts forts!

No podria estar més d'acord ... 

I pel que fa a Martí, el que més li agrada, sens dubte, és el ritme, el so i el moviment. 
Li encanta el seu arbre musical, està boig per la música i per seguir el ritme amb el cap i el cos, li agrada cantar-se a si mateix, i també que li canten per a dormir. És un explorador, escalador i corredor nat. 

He estat tractant de proporcionar Aitana i Martí les eines més adients per tal d'ajustar-se a les seves orientacions creatives. He posat en pràctica el que he aprés en el curs que vaig fer online: Playful Learning Spaces. I he equipat la seua sala de jocs/atelier en conseqüència. Espere poder ensenyar-vos-la prompte.

Thanks for your comments
Gràcies pels vostres comentaris

No comments:

Post a Comment