Apr 19, 2012

What we've been doing lately / El que hem estat fent darrerament

I love Easter holidays for many reasons. M'encanten les vacances de Pasqua per moltes raons.
It is a time to be outdoors. Són dies per a passar-los a l'aire lliure.
To eat the traditional   "mona"
Per a menjar-se la mona.
To play with the water (one of Aitana's favourite activities).
Per a jugar amb l'aigua (una de les activitats preferides d'Aitana).

To meet new friends,   Per a conéixer nous amics,

   unexpected friends,


amics inesperats,

and old friends.        i vells amics.It is a time to admire beautiful landscapes...    És un temps per a admirar bells paisatges...

and to enjoy nature.  

i per a gaudir de la natura.It is also the right time to stay indoors (especially if it is raining and you are not feeling very well).
També és el temps ideal per quedar-se en casa (sobretot si està plovent i no et trobes massa bé).
These are the projects I've been working on. Aquestos són els projectes en els que he estat treballant.

I've been painting some eggs and egg-holders for Aitana to match them by colour.

He estat pintant uns ous i oueres per a que Aitana els uneixca per colors.

I've been also preparing some other sensorial material for the future, when the primary and secondary colours are properly introduced and mastered.
També he estat preparant altre material sensorial per a més avant, quan els colors primaris i secundaris estiguen introduïts i assolits adequadament.

These are some of Aitana's works of art.
 Aquestes són algunes de les obres d'art d'Aitana.

And some of our favourite Easter reads.
I algunes de les nostres lectures pasqüeres preferides.Thanks for your comments
Gràcies pels vostres comentaris

1 comment:

  1. M'ha encantat aquesta entrada, Cris. És realment bonica i motivadora. Sens dubte, Aitana desprén felicitat i seguretat.

    ReplyDelete