May 2, 2012

Ode to a butterfly / Oda a una papallona


"Mira, mare, una papallona". Pot semblar-vos que només és un pegot de plastilina rosa, però en realitat és una de les primeres vegades que Aitana crea alguna cosa que a propòsit s'assembla a la realitat. Podeu imaginar l'alegria que he sentit en veure-la.
I aquesta obra d'art (una obra mestra, diria jo), m'ha recordat les cent llengües dels xiquets i xiquetes de les que parla l'enfocament Reggio Emilia.


"Look, mummy, a butterfly". It may look to you it is just a blot of pink plasticine, but this is actually one of the first times Aitana creates something which purposefully resembles reality. You may imagine the joy I've felt at the sight of it.
And this work of art (a masterpiece, I would say), has brought to my mind the hundred languages of children and the Reggio Emilia Approach.

Loris Malaguzzi, el fundador d'aquestos centres de preescolar, va dir que els xiquets i xiquetes utilitzen un centenar de llengües en la seva recerca per construir relacions un amb l'altre, amb els adults, i amb el món natural que els envolta. Mitjans com ara argila, pintura al tremp, aquarel·la, fil, teixit, el collage, els materials naturals, de cartró / cartolina, i la llum, el color i la transparència en la taula de llum, juntament amb les paraules, música, moviment, joc dramàtic, els números, els blocs de construcció i el teatre d'ombres són les cent llengües dels xiquets i xiquetes. Tots aquests mitjans de comunicació tenen el poder d'atraure els nens perquè són una eina que els permet comprendre millor el món que els envolta.

This is our light table / Aquesta és la nostra taula de llum

Loris Malaguzzi, the founder of these preschools, said that children use a hundred languages in their search to build relationships with each other, with adults, and with the natural world around them. Media such as clay, tempera paint, watercolour, wire, weaving, collage, natural materials, cardboard/construction paper, and light, colour and transparency at the light table, alongside words, music, movement, dramatic play, numbers, block construction and shadow play are the hundred languages of children. All of these media have the power to engage children because they are a tool which allows children to better understand the world around them.


Només un últim i encoratjador comentari : El començament de les escoles Reggio Emilia van ser escoles creades per pares i mares.

Just one last and encouraging remark: The beginnings of Reggio Emilia Preschools were parent-run schools.


Thanks for your comments
Gràcies pels vostres comentaris

No comments:

Post a Comment