Mar 21, 2012

Our package from Pennsylvania / El nostre paquet de Pennsilvània


Last week, we received our package from Pennsylvania. It was filled with information and facts about this state as well as a taste of one of its most popular products, chocolate.

La setmana passada vam rebre el nostre paquet de Pennsilvània. Estava ple d'informació i dades sobre aquest estat ademés de una degustació d'un dels seus productes més característics, el chocolate.

Here is a detail account of its content:
- a guide about Pennsylvania and all its regions.
- a map of Amish Farmlands.
- a road map of Pennsylvania.

Açò és el que hi havia a l'interior del paquet:
- una guia sobre Pennsilvània i les seues regions.
- un mapa de les terres de cultiu Amish.
- un mapa de carreteres de Pennsylvania. A craft to make a grounhog (they celebrate Grounhog Day).
Some colouring worksheets and information about the state and its famous marshmallows which we quickly wanted to taste!!

Una manualitat per a fer una marmota (alli es celebra el Dia de la Marmota).
Fitxes per a pintar i informació sobre aquest estat i els seus famosos marshmallows, els quals vam voler tastar d'immediat!!

Thanks to the Burke family for this package which will sure inspire many researches on interesting topics such as the Amish and their way of life, or the celebration of Groundhog Day.

Gràcies a la família Burke per aquest paquet que de segur inspirarà moltes investigacions sobre temes interessants com ara els Amish i el seu mode de vida, o la celebració del Dia de la Marmota.Thanks for your comments
Gràcies pels vostres comentaris

No comments:

Post a Comment