Jul 7, 2014

Fascinated by Froebel / Fascinada per Froebel

Friedrich FroebelCredit: Hulton Archive/Getty Images

(La versió en valencià la trobareu més avall)

I'm planning to start a series of blog posts on Friedich Froebel. And for those of you who are not familiar with him, here is the first post: Why Froebel?

- Because he was a German pedagogue born 232 years ago and known as the father of kindergarten. 
- Because he honoured and deeply respected children.
- Because he saw mothers as the best teachers his kindergartens could have.
- Because he also valued the role of fathers as fundamental.
- Because he believed in the importance of play and guided self-activity of the child.
- Because he educated children to be creators.
- Because his vision was wholistic.
- Because his model was Nature.
- Because he was inspired by Pestalozzi, Rousseau and the German Romantic philosophers
- Because he inspired and informed the work of Maria Montessori, Rudolf Steiner or the Reggio Emilia approach.
- Because he influenced Modern Art (Paul Klee, Kandinsky, Piet Mondrian) and Design (architects such as Frank Lloyd Wright).
- Because his educational view is still alive and far way valid (150 years before science could confirm it, he talked about such things as multiple intelligences).
- Because, if we want to prepare our children for the future world, we need to go back to such basics in order to harness their impulse for play as a biological imperative.

Froebel developed a system of gifts (wooden block play) and occupations (construction and workshop experiences and crafts) to be used at his kindergartens. However, they were not meant to be followed as a curriculum. In fact, they were part of a more holistic approach which included such other aspects as the use of garden, finger play, songs, nature exploration, etc.

All in all, the gifts hold an important place in Froebel's approach. 
Stay tuned for the next post... 

Tinc pensat començar una sèrie d'entrades sobre Friedrich Froebel. I per a aquells de vosaltres que no esteu familiaritzats amb ell, ací teniu el primer post: Per què Froebel? 

- Perquè era un pedagog alemany nascut fa 232 anys i conegut com el creador de les guarderies. 
- Perquè honrava i respectava profundament els xiquets/es. 
- Perquè considerava les mares com les millors mestres que les seues guarderies podrien tenir. 
- Perquè també valora el paper dels pares com a fonamental. 
- Perquè creia en la importància del joc i l'auto-activitat guiada dels xiquets i xiquetes. 
- Perquè va educar als xiquets/es per a ser creadors. 
- Perquè la seva visió era holística. 
- Perquè el seu model era la Natura. 
- Perquè va ser inspirat per Pestalozzi, Rousseau i els filòsofs romàntics alemanys. 
- Perquè va inspirar l'obra de Maria Montessori, Rudolf Steiner o l'enfocament Reggio Emilia. 
- Perquè va influenciar l'Art Modern (Paul Klee, Kandinsky, Pete Mondrian) i el disseny (arquitectes com Frank Lloyd Wright). 
- Perquè el seu punt de vista educatiu és encara molt viu i molt vàlid (150 anys abans que la ciència puguera confirmar-ho, va parlar de coses com ara les intel · ligències múltiples). 
- Perquè, si volem preparar els nostres fills/es per al món del futur, hem de tornar a aquests conceptes bàsics per tal d'aprofitar la seua necessitat de jugar com un imperatiu biològic. 
Mirror play with gifts 7 and 8

Froebel va desenvolupar un sistema de dons (el joc amb blocs de fusta) i ocupacions (experiències i activitats de creació i manualitats) per ser utilitzats en els seus jardins d'infants. No obstant això, no estaven destinats a ser seguits com un pla d'estudis o curriculum. De fet, són part d'un enfocament més integral que inclou altres aspectes com ara l'ús del jardí, jocs amb els dits, cançons, exploració de la natura, etc. Amb tot, els regals ocupen un lloc molt important en l'enfocament de Froebel. 

No us perdeu el proper post ...

Thanks for your comments 
Gràcies pels vostres comentaris

No comments:

Post a Comment